شرایط تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی

صاحب امتیاز کانون دارای شرایط زیر می باشد:
تابعیت ایران
اهلیت قانونی 
نداشتن سو شهرت و سابقه موثر کیفری 
همچنین مدیر مسئول کانون دارای شرایط زیر است :
تابعیت ایران
اهلیت قانونی 
نداشتن سو شهرت و سابقه موثر کیفری
دارا بودن دیپلم کامل متوسطه و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار موثر در امور تبلیغات با تایید کمیته سازمان های تبلیغات یا مدرک تحصیلی معادل دانشنامه لیسانس 
عدم اشتغال  در وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکت های دولتی و یا شهرداری ها
تنظیم تقاضانامه توسط آن دسته از متقاضیانی که شخصیت حقوقی دارند باید توسط مدیر عامل موسسه یا شرکت انجام پذیرد. 


1-. سابقه موثر یک فرد عبارت است ایفای نقش سازنده در طراحی و اجرای برنامه های تبلیغاتی است که در صورت حذف ایفا کننده آن نقش یا عنصر، برنامه عقیم مانده یا دچار آسیب کلی می شود
2- . منظور از عدم اشتغال ، شاغل نبودن فرد متقاضی مدیر مسولی در سازمان های مورد اشاره به صورت رسمی، پیمانی، یا قراردادی یا شیوه های دیگری که مشمول قانون استخدام کشوری یا قانون کار می باشد


متقاضیان برای تأسیس کانون، به سامانه تبلیغات، به نشانی : e-tablighat.ir  مراجعه و پس از مطالعه راهنمای مربوطه،‌ با آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز، اقدام  به ثبت تقاضای خود نمایند.