[ امار بازدید سایت ]

دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه نامه


# واژه نظریه فرهنگستان
1   آآر آبپا آب بن (20/4/94) و آآرآبپا آباء و آآرآانس آبپا و آآرخیس آباد آب فارسی نیست   غیر فارسی  
2   آبادان پانل   غیر فارسی  
3   آبادیس (28/2/94)   غیر فارسی  
4   آباریس   غیر فارسی  
5   آباریس آوا (ترکیب آباریس آوا فارسی نیست)   غیر فارسی  
6   آبس (28/12/92)   غیر فارسی  
7   آپادا (31/3/91)   غیر فارسی  
8   آپام   غیر فارسی  
9   آپاما   غیر فارسی  
10   آپتوس (21/10/92)   غیر فارسی  
11   آپرویژ (9/10/93)   غیر فارسی  
12   آپنینا (24/2/92)   غیر فارسی  
13   آپولون   غیر فارسی  
14   آپیس   غیر فارسی  
15   آتالند (31/2/93)   غیر فارسی  
16   آتایار   غیر فارسی  
17   آترا   غیر فارسی  
18   آترو (16/12/91)   غیر فارسی  
19   آتروان (1/9/93)   غیر فارسی  
20   آترون (28/12/92)   غیر فارسی  
21   آتریا (27/11/92)   غیر فارسی  
22   آتریسا   غیر فارسی  
23   آترین (13/6/91)   غیر فارسی  
24   آترینا   غیر فارسی  
25   آتسز   غیر فارسی  
26   آتلانتیک   غیر فارسی  
27   آتنا   غیر فارسی  
28   آتورینا (14/2/92)   غیر فارسی  
29   آتی ماس (4/3/94)   غیر فارسی  
30   آتیس   غیر فارسی  
31   آتیک   غیر فارسی  
32   آتیلا   غیر فارسی  
33   آتیلار   غیر فارسی  
34   آتین   غیر فارسی  
35   آچیلان دُر   غیر فارسی  
36   آختامار   غیر فارسی  
37   آدامدن پیشرو (16/12/93)   غیر فارسی  
38   آدان   غیر فارسی  
39   آدر (13/2/93)   غیر فارسی  
40   آدر یانیک (31/2/93)   غیر فارسی  
41   آدرایل   غیر فارسی  
42   آدریا (8/12/91)   غیر فارسی  
43   آدرینا   غیر فارسی  
44   آدسای (2/2/94)   غیر فارسی  
45   آدلیا گشت (20/11/93)   غیر فارسی  
46   آدم میران تصویر (28/2/92)   غیر فارسی  
47   آدنیس مد   غیر فارسی  
48   آدورا (23/6/92)   غیر فارسی  
49   آدونیس -ریشه یونانی   غیر فارسی  
50   آدیش   غیر فارسی  
51   آدیل ایشیک -نام تولیدی پوشاک درترکیه در صورت نمایندگی در ایران بلامانع است   غیر فارسی  
52   آذر بیو تارلا (9/10/93) و اروم بیو تارلا و بیو تارلا و بیو تارلا اروم فارسی نیست   غیر فارسی  
53   آذراکوتک   غیر فارسی  
54   آذک   غیر فارسی  
55   آر پی (18/9/92)   غیر فارسی  
56   آرابسک (25/3/94)   غیر فارسی  
57   آراپات (10/7/91)   غیر فارسی  
58   آراتا (11/4/91)   غیر فارسی  
59   آراس (17/2/91)   غیر فارسی  
60   آراکس (17/6/93)   غیر فارسی  
61   آرالیا (3/8/91)   غیر فارسی  
62   آرامو   غیر فارسی  
63   آراموند (31/2/93) و ترکیب گروه صنعتی آراموند و پیشگامان صنعت آراموند فارسی نیستند   غیر فارسی  
64   آرامیس   غیر فارسی  
65   آرباکس (15/5/93)   غیر فارسی  
66   آرپاک (10/3/94)   غیر فارسی  
67   آرپاکس   غیر فارسی  
68   آرپان (15/5/93)   غیر فارسی  
69   آرت (16/4/94)   غیر فارسی  
70   آرتا (10/7/91)   غیر فارسی  
71   آرتا آرت   غیر فارسی  
72   آرتا اینت (12/6/93)   غیر فارسی  
73   آرتا ویژن دکاموند (24/2/92)   غیر فارسی  
74   آرتاپات (15/7/92)   غیر فارسی  
75   آرتاش   غیر فارسی  
76   آرتاکو آنا   غیر فارسی  
77   آرتمن   غیر فارسی  
78   آرتمن   غیر فارسی  
79   آرتمن   غیر فارسی  
80   آرتمیا (10/3/94) و ترکیب آذر آرتمیا صنعت چی چست فارسی نیست   غیر فارسی  
81   آرتمیث (31/3/91)   غیر فارسی  
82   آرتون تات (19/1/93)   غیر فارسی  
83   آرتونت (27/11/92)   غیر فارسی  
84   آرتی میتا (16/4/94)   غیر فارسی  
85   آرتیستون (19/12/92)   غیر فارسی  
86   آرتیکا   غیر فارسی  
87   آرتیمس (24/3/93)   غیر فارسی  
88   آرتیمیا (10/3/94)   غیر فارسی  
89   آرتین   غیر فارسی  
90   آرجیس (26/7/93)   غیر فارسی  
91   آرچا (در مناطق ترکمن نشین بلامانع است)   غیر فارسی  
92   آرسا   غیر فارسی  
93   آرسام   غیر فارسی  
94   آرسان (20/11/93)   غیر فارسی  
95   آرسی   غیر فارسی  
96   آرسی   غیر فارسی  
97   آرسیما   غیر فارسی  
98   آرسین (8/12/91)   غیر فارسی  
99   آرشاک (17/5/91)   غیر فارسی  
100   آرشاوید (3/6/94)   غیر فارسی  
[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ... > >> >>| >>
صفحه 1 از 24