تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

مقررات روابط عمومی

اساسنامه مجمع مدیران کل ادواری روابط عمومی

در راستای تقویت نظام اطلاع رسانی کشور، بر مبنای این اساسنامه، مجمع مدیران کل ادواری روابط- عمومی وزارتخانه ها، نهادها و سازمان های جمهوری اسلامی ایران که در  این  اساسنامه  به  اختصار « مجمع » نامیده می شود ، تشکیل می شود.

فصل یک : کلیات
ماده یک :
مجمع، تشکلی است که مرکب از مدیران کل روابط عمومی ادوار گذشته و فعلی وزارتخانه ها، نهاد ها و سازمان های دولتی که حداقل برای یک دوره دو ساله در این پست ها بوده اند و مدیر فعلی و گذشته دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی  و سخنگوی دولت  که  برای  مدت نا محدود تشکیل می شود. 
تبصره 1: بر حسب موضوع و بنا به تشخیص هیأت رییسه از سایر مدیران روابط عمومی برای حضور در جلسات  به صورت میهمان و بدون حق رأی دعوت به عمل می آید .
ماده دو : حوزه فعالیت
حوزه فعالیت مجمع در ارتباط با مسایل ارتباطات و روابط عمومی در کشور می باشد.
موضوع فعالیت :
موضوع فعالیت مجمع، ایجاد تعامل میان مدیران روابط عمومی و کمک به ارتقای سطح دانش وانتقال تجارب آنان از طریق بر پایی دوره ها ، سمینارها و همایش های علمی و انجام برنامه های مشترک و کلیه فعالیت هایی که به ارتقای سطح علمی و انتقال تجربی ونیز بومی کردن فرهنگ روابط عمومی در کشور بیانجامد .

ماده سه: اهداف ، وظایف و برنامه ها
اهداف ، وظایف و برنامه های مجمع به شرح زیر است:
1-     اهداف :
الف –  کمک به اعتلای  روابط عمومی و اطلاع رسانی کشور از طریق تبادل تجربه مدیران روابط- عمومی .
ب -  تبیین و تثبیت  جایگاه  حقیقی روابط عمومی در کشور.
پ – تلاش برای  کارآمدی  روابط عمومی در جهت تحکیم ارتباط میان دستگاه ها و مردم.
ث - تلاش برای جلوگیری از گسست نسل های مدیریتی حوزه روابط عمومی .

2-     وظایف :
الف – ایجاد ارتباط ، هماهنگی و همکاری میان اعضای مجمع.
ب -  افزایش دانش ، اطلاعات و آشنا سازی اعضای مجمع از طریق برقراری ارتباط با مراکز علمی و حرفه یی روابط عمومی در داخل و خارج از کشور.
پ – کمک به ایجاد ارتباط مستحکم و منظم بین اعضای مجمع و روابط عمومی دستگاه ها، دولت و شورای اطلاع رسانی دولت.
ت- بررسی مشکلات روابط عمومی ها و ارائه  نظرات اصلاحی و مشاوره یی در راستای بر طرف ساختن آنها.
ج-  همکاری با رسانه ها و نشریات تخصصی روابط عمومی در سطح ملی و بین المللی.
ح – کمک به معرفی توانمندی های  روابط عمومی سازمان ها به منظور همکاری متقابل.
خ-  حمایت از اجرای  پروژه های مرتبط  با روابط عمومی.

فصل دوم: ارکان مجمع
ماده چهارم : ارکان ارکان مجمع شامل مجمع عمومی ، هیأت رییسه ، خزانه دار ، بازرس و دبیرخانه است.

مجمع عمومی :

ماده پنچ
: مجمع عمومی با شرکت نصف به علاوه یک مدیران کل روابط عمومی های  ادوار مختلف در پایان هر سال مالی تشکیل می شود. دراین جلسه همه دارای  حق رأی هستند و تصمیمات آن با نصف به علاوه یک آرای اعضای حاضر تصویب می شود.
      تبصره 2 : مبدأ سال مالی مجمع ، تشکیل اولین مجمع عمومی وانتخابات می باشد.

ماده شش : جلسات مجمع عمومی بر سه نوع است:  سالانه ، ماهانه و فوق العاده.
الف مجمع عمومی سالانه : هر سال یک باراز طریق دعوت  هیأت رییسه از اعضا تشکیل می- شود.
ب- مجمع ماهانه : نشست های ماهانه مجمع که با دعوت دبیر مجمع برگزار می شود.
ج- مجمع عمومی فوق العاده : درمواقع ضروری با تصویب و دعوت  هیأت  رییسه  و یا با تقاضای یک سوم اعضا تشکیل می شود.

ماده هفت: وظایف مجمع عمومی
1-     انتخاب اعضای هیأت رییسه ، بازرس و خزانه دار.
2-     تصویب انحلال مجمع .
3-     تغییر واصلاح مفاد اسانامه .
4-      استماع گزارش هیأت رییسه ، بازرس و خزانه دار.
5-     تصویب یا اصلاح خط مشی و برنامه های کلی و سالانه مجمع در چار چوب اسانامه.
6-     انتخاب، عزل و قبول استعفای انفرادی یا جمعی اعضای هیأت رییسه.

 

ماده هشت :  هیأت رییسه مجمع
 اعضای هیأت رییسه مجمع 5 نفر هستند که به وسیله رأی مستقیم مجمع عمومی و از بین اعضای پیوسته برای مدت یک سال انتخاب می شوند.
تبصره 3:  در زمان رأی گیری علاوه بر5 نفر، 2 نفر  نیز  به عنوان عضوعلی البدل انتخاب خواهند شد که درغیاب اعضای اصلی می توانند به ترتیب تقدم آراء  به عضویت  هیأت رییسه درآیند.
تبصره 4:  انتخاب مجدد  این اعضا  در دوره های بعد بلامانع است .
تبصره 5:  جلسات هیأت رییسه  با  حضور سه  نفر  ( که یکی از آنها ریس یا دبیر می باشد )    رسمیت می یابد و مصوبات آن با تصویب اکثریت افراد معتبر خواهد بود.
تبصره 6:  اعضای هیأت رییسه در اولین  جلسه که حداکثر یک ماه  پس از انتخابات خواهد بود از بین خود یک نفر را به عنوان  رییس و یک  نفر دبیر را انتخاب می کنند.

ماده نه : وظایف هیأت رییسه
الف –  اتخاذ تصمیم در مورد تدوین برنامه عمل مجمع.
ب-  تعیین کمیته ها و مسوولان کمیته ها ( موضوع ماده 21)  مدیر مسوول و هیأت  تحریریه  نشریه یا نشریات مجمع از میان اعضای مجمع.
پ-   تأمین نیاز های مالی وتدارکاتی مجمع.
ت-  تشکیل جلسات هیأت رییسه .
ث-  برگزاری جلسات مجمع عمومی و فوق العاده و ماهانه یا ارسال دعوت نامه کتبی.
ج-  تهیه گزارش عملکرد سالانه برای تقدیم  به مجمع عمومی.
چ-  تهیه و تدوین آیین نامه های مورد نیاز مجمع .
ح- بررسی و تصویب پیشنهاد های واصله .
خ- تصویب آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی لازم برای اداره مجمع .
د-  اجرا و پی گیری مصوبات مجمع عمومی.
ذ- اتخاذ  مواضع  مجمع  و ابراز آن به نحو مقتضی .
ر- تعیین  حق عضویت سالانه اعضا.
ز- انتخاب و معرفی نمایندگان مجمع برای شرکت در مجامع داخلی و بین المللی .
ژ-  تصویب به کارگیری کارکنان مورد نیاز و میزان دستمزد ایشان .

ماده ده : وظایف و اختیارات رییس مجمع
الف –  اداره  جلسات هیأت رییسه و نظارت بر امور ادرای، مالی و اجرای تصمیمات.
ب-  امضای مکاتبات ویژه و اسناد مالی.
پ-  ارایه گزارش سالانه به مجمع عمومی .
ت-  صدور احکام منتخبین مجمع عمومی و هیات رییسه .
ث-  اعلام مواضع و دید گاه های مجمع.
      تبصره 7: در غیاب رییس مجمع ، نایب رییس وظایف وی را به عهده می گیرد.

ماده یازده :  شرایط لغو عضویت در هیأت ریسه
در موارذیل عضویت در هیأت رییسه لغو و اعضای علی البدل با رعایت شرایط ، جایگزین می شوند.
1-     استعفای کتبی.
2-     چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیبت غیر موجه متناوب در جلسات هیأت رییسه .
3-     درخواست حداقل یک سوم از اعضا و تصویب در مجمع ( عادی یا فوق العاده )

ماده دوازده : بازرس و خزانه دار
مجمع عمومی هر دو سال یک بار ، یک نفر را به عنوان  بازرس اصلی و یک  نفر را به عنوان بازرس علی البدل به منظور بررسی، نظارت بر امور مجمع و ارائه گزارش به مجمع عمومی و یک نفر را به عنوان خزانه دار به مدت دو سال انتخاب می کند.
      تبصره 8:  بازرس و خزانه دار بدون حق رأی می توانند درجلسات هیأت رییسه شرکت کنند.

ماده سیزده : وظایف بازرس

1-     نظارت بر عملکرد ، مصوبات و تشکیل جلسات مجمع.
2-     ارائه گزارش نهایی مجمع عمومی .
      تبصره 9: بازرس حق مداخله مستقیم درمسایل اجرایی را ندارد.

ماده چهارده : دبیر خانه

مجمع دارای دبیر خانه یی است که زیر نظر دبیر انجام وظیفه می کند.

ماده پانزده : وظایف دبیر مجمع

الف-  تنظیم و ارائه گزارش از فعالیت های مجمع ، تهیه ، ثبت و نگهداری  صورت جلسه ها ، سوابق اعضا و مکاتبات مجمع .
ب- تمهید مقدمات تشکیل جلسات.
پ- انجام امور محوله از طرف هیأت رییسه.
ت- انجام مکاتبات اداری و ارسال گزارش ها و صورتجلسات.
ث- پی گیری مصوبات.
ج- ارتباط با مجامع و شوراهای  روابط عمومی داخل وخارج کشور .
ح- ایجاد بانک های اطلاعاتی و اطلاع رسانی.

ماده شانزده : امور مالی

خزانه دار مجمع ، مسوولیت امور مالی، ثبت درآمد ها و هزینه ها در دفاتر ویژه ، ارائه صورت حساب ها و تراز مالی مجمع و ارائه گزارش مالی مجمع رابه عهده دارد.

ماده هفده : درآمد مجمع

درآمد مجمع از طریق اخذ حق عضویت و کمک های اشخاص حقیقی ( شواری اطلاع رسانی دولت و معاونت امور مطبوعاتی وتبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارتخانه ها ، سازمانها،  نهادها     و ...  ) تأمین می شود.
تبصره 10 : هیأت رییسه مجمع در اولین نشست خود در هر سال حق عضویت سالیانه اعضا را تعیین می کند.

ماده هجده :

اسناد، اوراق بهادار ، افتتاح حساب جاری ومعاملات بانکی و هرگونه اسناد و نوشته هایی  که متضمن هر نوع تعهد مالی باشد، با امضای رییس مجمع یا دبیر و خزانه دار مجمع معتبر خواهد بود که در نهاینت باید به تأیید هیأت رییسه برسد.

ماده نوزده :

کلیه درآمدها و هزینه های مجمع در دفاتر ویژه ثبت و شرح و بیلان آن در پایان سال مالی توسط خزانه دار به مجمع عمومی ارائه خواهد شد.

فصل سوم : عضویت

ماده بیست :
عضویت در مجمع بر دو نوع است : 
الف- عضویت پیوسته : شامل مدیران کل روابط عمومی های ماده یک است . که دارای  حق  رأی  بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت سالیانه هستند . این اعضا، اعضای اصلی محسوب می شوند.
ب- عضویت افتخاری : شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است که حضور ایشان به پیشبرد  اهداف  مجمع کمک مؤثری می کند و این اعضا بدون  حق رأی و بدون پرداخت حق عضویت سالانه و بنا به دعوت هیأت رییسه در جلسات شرکت می کنند .
تبصره 11 : اعضای افتخاری در قالب شورای مشورتی سازماندهی شده و ازتجربه ها و نقطه نظرات ایشان برای پیشبرد اهداف مجمع بهره برداری می شود. اعضای افتخاری با تأیید هیأت رییسه به عضویت پذیرفته می شوند.
کمیته ها :
ماده بیست و یک
: مجمع دارای کمیته های مختلفی است که مسوولان آن از سوی هیأت رییسه  از میان اعضای مجمع انتخاب می شوند .
تبصره 12 : این کمیته ها براساس ضرورت ها تشکیل شده و برنامه ریزی واجرای طرح های مصوب هیأت رییسه را بر عهده خواهند داشت .
تبصره 13 : هیأت رییسه آیین نامه مربوط به تشکیلات و نحوه فعالیت های هر یک از کمیته ها را تنظیم و تصویب خواهد کرد.
ماده بیست و دو : هیأت مؤسس
آقایان سید محمد صحفی ، مجتبی آقایی سربرز، جهانبخش خانجانی ، اکبر نعمت اللهی ، علیرضا جدایی ، محمد رضا معماریان ، هوشمند سفیدی ، فرهاد سپه رام، علیرضا تابش و خانم ها مهدخت بروجردی علوی ، صدیقه نظاری به عنوان مؤسسان تا تشکیل اولین مجمع عمومی که حداکثر تا یک سال از آغاز فعالیت رسمی مجمع خواهد بود، اختیارات و وظایف مجمع عمومی را برعهده خواهند داشت.
ماده بیست و سه : انحلال
تصمیم انحلال بنا به تصویب حداقل دو سوم اعضای مجمع عمومی اتخاذ می گردد  که دراین صورت هیأت تسویه 3 نفره توسط مجمع عمومی تعیین می شود.
هیأت تسویه از وصول مطالبات و ادای دیون مجمع ، گزارش نهایی را به مجمع عمومی تسلیم می- کند. تصمیم راجع به باقی اموال و دارایی های مجمع به صلاح دید هیأت رییسه اتخاذ می شود.
ماده بیست و چهار :
این اساسنامه در3 فصل ، 24 ماده و 13 تبصره تهیه شده است.

اساسنامه مجمع مدیران

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی
دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی
اساسنامه مجمع مدیران کل روابط‌عمومی وزارتخانه‌ها، نهادها
و سازمان‌های جمهوری اسلامی ایران
تهیه و تدوین: دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی (اداره هماهنگی روابط‌عمومی‌های کشور)
تنظیم نهایی: اولین هیأت رییسه مجمع مدیران کل
آقایان: مجتبی آقایی، علیرضا تابش، فرهاد سپه‌رام، محمدرضا معماریان، اکبر نعمت‌اللهی،
علیرضا جدایی و هوشمند سفیدی
خانم‌ها: مهدخت بروجردی علوی، صدیقه نظاری و پروین معروفی

ویرایش نهایی: تابستان 1384

پیش‌گفتار
تشکیل مجمع مدیران کل روابط‌ عمومی وزاتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی در چند سال اخیر قلمداد کرد. این مجمع که در راستای تقویت نظام اطلاع‌رسانی دولت شکل گرفت، از همان ابتدا نیازمند تهیه و تدوین اساسنامه‌یی بود تا مصوبات و تصمیمات گرفته شده در چارچوب مشخص و متقن به مرحله اجرا گذاشته شود.
دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی با درک و فهم این ضرورت، تهیه و تدوین اساسنامه مذکور را با هدف افزایش دانش، اطلاعات و آشناسازی مدیران و کارشناسان روابط‌عمومی‌های کشور با تازه‌ترین روش‌های توسعه و پیشرفت دانش ارتباطات، ارتقای کارآمدی روابط‌عمومی سازمان‌های دولتی در راستای تحکیم ارتباط میان دولت و مردم و نیز کمک به تحقق اهداف توسعه ملی از طریق جلب مشارکت و فرهنگ‌سازی، تبیین و تثبیت جایگاه حقیقی روابط‌عمومی در سازمان‌ها و تقویت ارکان اطلاع‌رسانی در دستور کار خود قرار داد.
علاوه بر این ایجاد ارتباط منظم میان روابط‌عمومی دستگاه‌ها، دولت و شورای اطلاع‌رسانی دولت، تجلیل از فعالان روابط‌عمومی، بررسی مشکلات روابط‌عمومی، ایجاد ارتباط با مراکز تصمیم‌ساز و یکسان‌سازی رویه اطلاع‌رسانی دولت، از دیگر اهداف تهیه و تدوین اساسنامه بود.
دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی با علم بر اینکه مدیران کل روابط‌عمومی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در حقیقت بدنه اصلی نظام اطلاع‌رسانی کشور هستند، با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و دعوت از اساتید و صاحب‌نظران حوزه روابط‌عمومی وهمچنین مطرح کردن موضوع اساسنامه در جلسات متعدد مجمع مدیران کل، سرانجام این اساسنامه را در 3 فصل، 26 ماده و 11 تبصره در 26 اسفند ماه سال 1383 به تأیید وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی رسانید که بلافاصله برای اجرا به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ شد. شایان ذکر است اعضای هیأت رییسه مجمع 7 نفر هستند که 3 عضو آن شامل سخنگو و دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان رییس، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به عنوان نایب رییس و مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی به عنوان دبیر مجمع ثابت بوده و چهار نفر دیگر به وسیله رأی مستقیم مجمع عمومی برای مدت یک‌سال انتخاب می‌شوند . امید است تا با یاری از خداوند منان و تشریک مساعی و تجارب مدیران کل روابط‌عمومی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بتوان روند شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی از عملکرد دولت و مجموعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به نحو مطلوب و شایسته نظاره ‌گر باشیم.
مجتبی آقایی
مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی
و دبیر مجمع مدیران کل روابط‌عمومی


مبانی قانونی و مستندات
از آنجا که در حقیقت روابط عمومی را می توان به عنوان هسته مرکزی در دستگاه های اجرایی برای تحقق بخشیدن وظایف اساسی دولت در اجرای قانون اساسی در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، مذهبی ، و ... به شمار آورد ، بنا براین در ابتدا پاره یی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیشتر به وظایف و مسوولیت های روابط عمومی ها ارتباط پیدا می کند و لزوماً روابط عمومی ها باید بدان توجه بیشتری ممعطوف دارند، اشاره می شود.

اصل سوم قانون اساسی :
1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل بر اساس ایمان وتقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
2. بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها بااستفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
4. مشارکت عامه مردم درتعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگ خویش.
5. ایجاد نظام ادرای صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری.
6. توسعه وتحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

اصل هشتم قانون اساسی :
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه یی است همگانی و متقابل ، بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که شرایط ، حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.

متن تصویب‌نامه شماره 30446 مورخ 7/4/1361 هیأت وزیران:
هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/4/1361 بنا به پیشنهاد شماره 27777/11 مورخ 5/3/1361 وزارت ارشاد اسلامی آیین نامه‌ی همکاری روابط‌عمومی وزارتخانه‌ها و مؤسسات را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده 1. در اجرای ماده یک قانون تأسیس وزارت ارشاد اسلامی به منظور تعیین خط‌ مشی ‌ها و سیاست‌های روابط‌عمومی و تبلیغات مربوط به برنامه‌ها اقدامات و فعالیت‌های کلیه وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی شورایی مرکب از:
1. وزیر ارشاد اسلامی
2. سخنگوی دولت
3. نماینده قوه مجریه
در شورای سرپرستی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به نام «شورای هماهنگی تبلیغات دولت» در وزارت ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد.
ماده 2. «شورای هماهنگی تبلیغات دولت» برای اجرای خط ‌مشی‌ها و سیاست‌های ارتباطی و تبلیغات دولت، دبیرخانه‌ای تأسیس می‌نماید تا با ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای روابط‌عمومی وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی کلیه وظایف محوله را انجام دهد.
تبصره. در استان‌ها ادارات کل ارشاد اسلامی مجری خط‌ مشی‌ها و سیاست‌های شورای هماهنگی تبلیغات دولت خواهند بود.
ماده 3. در هر وزارتخانه یا ارگان دولتی، واحد روابط‌عمومی از نظر امور تبلیغاتی و انتشاراتی مجری سیاست‌ها و خط‌ مشی‌های شورای هماهنگی تبلیغات دولت می‌باشد.
تبصره. امور تبلیغاتی ارگان‌های دولتی از جهت اجرای طرح‌های تبلیغاتی و انتشاراتی که باید منطبق با سیاست عمومی دولت باشد، تابع خط‌مشی‌ها شورای هماهنگی تبلیغات دولت خواهد بود.
ماده 4. مصوبات شورا توسط وزیر ارشاد اسلامی از طریق وزرا و مسؤولان نهادهای مربوطه به مسؤولان روابط‌عمومی ابلاغ می‌گردد.

بخشنامه مربوط به جایگاه روابط‌‌عمومی‌ها

تاریخ :16/04/1364
شماره :33790


god
جمهوری اسلامی ایران
نخست وزیری
بسمه تعالی
بخشنامه مربوط به جایگاه روابط‌‌عمومی‌ها


نظر به اهمیت و نقش اساسی مردم در نظام جمهوری‌ اسلامی و لزوم استحکام پیوند متقابل مردم و مسؤولان و رسالت سنگینی که روابط‌عمومی هر دستگاه در حفظ و گسترش این ارتباط به عهده دارد و با توجه به تأکید امام امت (مدظله‌العالی) مبنی بر ارایه کارهای انجام شده و ضرورت مقابله جدی با یورش گسترده تبلیغاتی استکبار جهانی علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، مراتب ذیل در ارتباط با وظایف خطیر روابط‌عمومی دستگاه‌ها که در جلسه مورخ 16/4/1364 هیأت وزیران مورد تأیید قرار گرفته ابلاغ می‌گردد:
1. مسؤول روابط‌عمومی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت از میان افرادی که خلاقیت و تحرک و آگاهی سیاسی- اجتماعی لازم را دارند انتخاب و مستقیماً توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط منصوب گردد.
2. وزرا و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی شخصاً و به‌طور مستمر بر عملکرد روابط‌عمومی نظارت و ترتیبی اتخاذ فرمایند که مسؤول روابط‌عمومی بتواند در هر زمان با ایشان ارتباط برقرار نماید.
3. مسؤول روابط‌عمومی در شورای معاونین یا عالی‌ترین شورای تصمیم‌گیرنده دستگاه ذیربط شرکت نموده و اطلاعات دستگاه مربوط پیوسته در دسترس ایشان باشد.
4. مسؤولیت سخنگوی دستگاه در صورت امکان به عهده مسؤول روابط‌عمومی محول شود.
5. با توجه به اهمیت افکارسنجی در روابط‌عمومی و ظرافت و تخصصی بودن آن،‌ مراکز افکارسنجی با روابط‌عمومی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت همکاری لازم را معمول دارند و در دراز مدت روابط‌عمومی نخست‌وزیر جهت ایجاد یک مرکز قوی افکارسنجی اقدام لازم را به عمل آورد.
6. کارکنان روابط‌عمومی موظفند در دوره‌های کوتاه ‌مدت که در مراکز آموزش مدیریت دولتی ایجاد و برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.
7. وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای تهیه کتب درسی رشته روابط‌عمومی و ایجاد دوره‌های مناسب در سطوح فوق‌دیپلم، لیسانس و تک درسی اقدام مقتصی را مبذول داشته و برای کارکنان روابط‌عمومی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت سهمیه لازم تعیین خواهد نمود.
8. دبیرخانه شورای هماهنگی تبلیغات دولت موظف است نسبت به بازآموزی و رشد توان کادرهای موجود از طریق انتشار نشریه آموزشی و تشکیل کلاس‌های کوتاه ‌مدت برنامه‌ریزی اقدام نموده و به منظور افزایش آگاهی‌های سیاسی-اجتماعی مسؤولان روابط‌عمومی وزارتخانه‌ها بولتن ویژه‌ای منتشر سازد.


میرحسین موسوی
نخست وزیر

ابلاغیه هیئت دولت

تاریخ :06/04/1374
شماره :24312


god
جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری
بسمه تعالی
کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسه های دولتی


شورای عالی سیاستگذاری تبلیغات دولت در جلسه مورخ 23/03/1374 خود جایگاه و خطوط کلی وظائف روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی را به شرح زیر تصویب کرد.
این مصوبه که به تأیید ریاست محترم جمهوری رسیده است ، جهت اجرا ابلاغ می شود.
      ماده 1. واحد روابط عمومی هر وزارتخانه یا سازمان زیر نظر مستقیم بالاترین مقام آن دستگاه اداره می شود.
      ماده 2. در وزارتخانه ها و نیز سازمان هایی که توسط معاونان رییس جمهور اداره می شود مسوول روابط عمومی با رعایت مقررات، معاون یا مدیر کل دستگاه می باشد .
      ماده 3. مدیر روابط عمومی در شورای معاونان شرکت می کند، شرکت او در سایر جلسات موکول به نظر رییس دستگاه است.
      ماده 4. برنامه ریزی و تهیه طر ح های تبلیغاتی ، با توجه به اهداف و وظائف وزارتخانه یا سازمان و نیز اجرای آنها با استفاده از کلیه رسانه ها و راه های دیگر تبلیغاتی ، به منظور عرضه نظریات و فعالیت های دستگاه، آگاهی از افکار عمومی و بهره گیری از مشاوران و متخصصان ارتباط جمعی ، از وظائف عمده روابط عمومی هر وزارتخانه یا سازمان محسوب می گردد.
      تبصره : در صورت لزوم، روابط عمومی وزارتخانه یا سازمان به ایجاد واحد سمعی و بصری می پردازد.
      ماده 5. دولت هزینه های مربوط به روابط عمومی را از هزینه های ضروری وزارتخانه ها و سازمان ها تلقی می کند و دستگاه ها موظفند حداقل 5 در هزار بودجه پیشنهادی به سازمان برنامه و بودجه را برای روابط عمومی محسوب و در سازمان برنامه از آن دفاع کنند و هنگام مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به ترتیبت منطقی آن رامنظور نمایند .

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
رییس شورای عالی سیاستگزاری تبلیغات دولت
06/04/1374

آیین نامه واحد های اطلاعات و انتشارات

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1353 بنا به پیشنهاد شماره 11121/51/33496 مورخ 4/9/1353 وزارت اطلاعات و جهانگردی و به استناد بند ( ه ) ماده یک قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی، آیین نامه واحد های اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی وزارتخانه و مؤسسات دولتی را به شرح زیر تصویب کرد:

      ماده 1- در اجرای ماده یک قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی به منظور نشر اخبار و تهیه و اجرا و تمرکز و هماهنگ ساختن برنامه های انتشاراتی و اطلاعاتی کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، وابسته به دولت، بانک ها و شرکت هایی که بیش از 50 % در صد سهام آن متعلق به دولت است، شورایی به ریاست وزیر اطلاعات و جهانگردی و عضویت مسؤولان اطلاعات و انتشارات روابط عمومی و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نام شورای اطلاعات و انتشارات کشور در وزارت اطلاعات و جهانگردی تشکیل می شود.

      تبصره 1- در غیاب وزیر اطلاعات و جهانگردی یکی از معاونان وزارت مذکور به انتخاب وزیر ، ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.

      تبصره 2- شورای اطلاعات و انتشارات در مراکز استان یا فرمانداری کل به ریاست استاندار یا فرماندار کل و نیابت ریاست مسوول اداره کل یا اداره اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی سازمان- های دولتی مرکز هر استان یا فرمانداری کل تشکیل می شود.

      تبصره 3- دستور العمل تشکیل جلسات شورای اطلاعات و انتشارات از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تنظیم و ابلاغ می شود.

      ماده 2- در هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ، واحد اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی از نظر امور فنی و انتشاراتی ، مجری سیاست ها و خط مشی های وزارت اطلاعات و جهانگردی است.

      تبصره – امور تبلیغاتی سازمان ها و شرکت های دولتی از نظر تبلیغ بازرگانی با رعایت آیین نامه تمرکز ، توزیع و نشر آگهی های دولتی تابع مقررات خاص خود و از جهت اجرای طرح های اطلاعاتی و انتشاراتی که باید منطبق با سیاست عمومی دولت باشد، تابع خط مشی وزارت اطلاعات و جهانگردی خواهد بود.

      ماده 3- وزارت اطلاعات و جهانگردی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای مسوولان و کارمندان واحد روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی دوره های کوتاه مدت تخصصی تشکیل خواهد داد تا آنان را با اصول جدید روابط عمومی ، برنامه انتشاراتی واطلاعاتی که جنبه فنی دارد ، آشنا سازد.

      ماده 4 – سازمان امور اداری و استخدامی کشور هر گونه تجدید نظر در وظایف سازمان اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی را با کسب نظر مشورتی وزارت اطلاعات و جهانگردی انجام خواهد داد.

      ماده 5- انتصاب مسوولان واحد های اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی وزارتخانه ، سازمان- های دولتی با مشورت وزارت اطلاعات و جهانگردی صورت خواهد پذیرفت و تغییر آنان موکول به جلب نظر مشورتی وزارت اطلاعات و جهانگردی است .

      ماده 6- وزارت اطلاعات و جهانگردی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور ترتیبی خواهد داد که همه ساله بورس های اختصاصی روابط عمومی و تبلیغاتی برای استفاده و آگاهی بیشتر مسوولان روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان ها دولتی بر قرار شود.

      ماده 7- واحد های اطلاعات و انتشارات ، روابط عمومی وزارتخانه و سازمان های دولتی حداکثر تا اسفند ماه هر سال برنامه های ارتباطی ، اطلاعاتی ، انتشاراتی ، سمعی و بصری سال بعد خود را بر اساس برنامه سالانه وزارتخانه یا سازمان متبوع خود تنظیم و برای بررسی و هماهنگی در شورای اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی و تصویب وزارت اطلاعات و جهانگردی ارسال خواهند داشت.

      ماده 8- تصمیمات وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در مورد برنامه ها و طرح های مختلف و مناسب که نیاز به روشن کردن افکار عمومی دارد، از طریق واحد های اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی به اطلاع وزارت اطلاعات و جهانگردی خواهد رسید تا با همکاری وزارتخانه یا سازمان مربوط و با استفاده از عوامل انتشارتی ، طرح لازم از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تهیه و اجرا شود.

      ماده 9- تأمین هزینه اجرای برنامه و طرح های انتشاراتی و رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی که به پیشنهاد وزارتخانه یا سازمان مربوط به تصویب وزارت اطلاعات و جهانگردی رسیده باشد، به عهده وزارتخانه یاسازمان مربوط خواهدبود.

      ماده 10- مسوولان واحد های اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان مربوط اخبار را تهیه و از طریق وزارت اطلاعات و جهانگردی در اختیار وسایل ارتباط جمعی خواهند گذارد.

      تبصره 1- به استثنای وزرا و معاونان آنها ، انجام هر گونه مصاحبه و دادن خبر از طرف دیگر مسوولان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ، باید از طریق واحد اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی به عمل آید.

      تبصره 2- وزارت اطلاعات و جهانگردی به منظور آمادگی بیشتر وسایل ارتباط جمعی قبلاً از طریق واحد های روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در جریان مصاحبه وزیران و معاونان آنها قرارا خواهد گرفت تا اقدامات لازم رابه عمل آورند.

      تبصره 3- مقامات وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ترتیبی خواهند داد که مسوولان اطلاعات ، انتشارات و روابط عمومی آنها در جریان کلیه فعالیت ها و برنامه های قابل انتشار وزارتخانه یا سازمان خود قرار گیرند .

      ماده 11- واحدهای اطلاعات ، انتشارات و روابط عمومی هر یک از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی موظفند مطالب مطبوعات را دقیقاً بررسی نمایند و گزارشی در مورد مندرجات مطبوعات مربوط به وزارتخانه یا سازمان خود تهیه کنند و یک نسخه از آن را در اسرع وقت به وزارت اطلاعات و جهانگردی ارسال دارند.

      ماده 12- واحد های اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی موظفند در باره هر گونه برنامه یی که اجرای ان از طرف مقامات وزارتخانه یا سازمان مربوط در زمینه های مختلف امور اجتماعی و رفاهی به مردم وعده داده شده یا در مطبوعات انتشار می یابد یا ازطریق رادیو تلویزیون در معرض افکار عمومی قرار می گیرد، زمان بندی مراحل اجرایی آن را برای ثبت در دفتر وعده ها به اداره کل هماهنگی اطلاعات و انتشارات دولتی وزارت اطلاعات و جهانگردی ارسال دارند تا در پایان اجرای هرمرحله طرح های انتشاراتی به منظور آگاه مردم کردن مردم تهیه شود.

      ماده 13- واحد های اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی موظفند در صورتی که در مطبوعات مطالبی منتشر شود که لازم به جوابگویی و توضیح باشد، بلافاصله موضوع را با مقامات مسوول مطرح کنند و پاسخ روزنامه را دراسرع وقت تهیه و ارسال دارند و رو نوشت آن را همزمان به وزارت اطلاعات و جهانگردی بفرستند .

      ماده 14- وزارت اطلاعات و جهانگردی به منظور رفع نیاز واحد های اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی در تهیه فیلم ، عکس و اسلاید که مورد تقاضای وزراتخانه ها و سازمان های دولتی می باشند، همکاری لازم به عمل خواهد آورد و هزینه این گونه امو ربه عهده سازمان مربوط خواهد بود.

      ماده 15- نیروهای مسلح مشمول مقررات این آیین نامه نخواهند بود.

در اینجا لزوماً این نکته را باید خاطر نشان ساخت که علی رغم آنچه در وظایف مدون مشروحه فوق به چشم می خورد ، به طور کلی روابط عمومی در آن زمان اصلات و رسالت حقیقی خود را از دست داده بود و به طور کامل در مسیر و جهتی مخالف باهدف اصلی در حرکت بود، یعنی تنهادر جهت اخبار کذب و دور از حقیقت که تنها جنبه تبلیغاتی ستم شاهی آن بر هر چیز دیگر غلبه داشت، نتیجه آن که برنامه- های انتشاراتی و اطللاعاتی و تبلیغاتی خود موجب ترویج فساد و تباهی در دستگاه های دولتی می شد و مقالات و نشریات گمراه کننده ، کتابخانه و آرشیو اطلاعات و انتشارات اغلب حاوی کتب واخبار غیر اسلامی و دور از حقیقت و معنویت بود . همچنین به لحاظ نبود وجود تقوی در مسوولان امر ، موجب اتلاف وقت مراجعه کنندگان و عدم آگاهی آنان می شد و انتشار بولتن های داخلی بی محتوا یا تحقیق در افکار عمومی و جمع آوری و ارزیابی نظرات مردم که بخش عمده آن ها جز همکاری با ساواک نتیجه دیگری نداشت.