[ امار بازدید سایت ]
< >

12 فروردین؛ تصویری از عزت و سرافرازی

سه شنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۴
میهن! این نام مقدس، پناهگاه امنی‌ست که می‌توان در هرم خاک پاکش آرام شد و در سایه یکپارچگی و هم‌دلی مردمانش، تصویری از عزت و سرافرازی را به جهانیان نمایش داد. امروز سالروز رویدادی‌ بزرگ است که سازندگان این رویداد به ... ادامه

ادامه اخبار
ادامه اخبار