[ امار بازدید سایت ]

عروج خاموش...

چهارشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۳
مدینه امشب آغوش گشوده است تا آرامگاه شکافنده علوم باشد. او پنجمین امام شیعیان است؛ فرزندی از تبار حسینیان که صد پهنه آفتاب داشت و برای هر سیاهی، هزار سپیده پاسخ؛ او باقرالعلوم است. شکافنده ظلمات و سوزاننده ... ادامه

ادامه اخبار